A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний професійно - технічний навчальний заклад "Мазурівський аграрний центр професійно-технічної освіти"

Статут: частини 1-5

 

1.Загальні положення

1.1.    ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “МАЗУРІВСЬКИЙ   АГРАРНИЙ   ЦЕНТР   ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ   ОСВІТИ» 
(далі - Центр) є підпорядкованим Міністерству освіти і науки,  державним професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, що здійснює перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників та молодших спеціалістів, пов’язаних з упровадженням  новітніх технологій виробництва чи сфери послуг, з формуванням у них необхідних економічних і організаційно-управлінських знань та комп’ютерної грамотності. Центр може здійснювати підготовку робітників високого рівня кваліфікації з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.
Скорочене найменування ДПТНЗ «Мазурівський АЦ ПТО»
1.2. Головним завданням Центру є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей,  з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.
 1.3. До основних  повноважень і напрямів  діяльності  Центру належать :
а) організація навчально-виховного процесу, обрання форм та методів навчання;
б) навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;
в) розробка робочих навчальних планів з професій і робочих навчальних програм з навчальних предметів на основі типових навчальних планів і типових навчальних програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку;
 г) розробка правил прийому учнів, слухачів до  Центру на основі типових правил прийому;
д) формування разом з органами управління професійно-технічною освітою планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень підприємств, установ, організацій;
е) організація харчування, матеріальне забезпечення та побутове обслуговування учнів, слухачів;
є) атестація педагогічних працівників;
ж) організація підвищення кваліфікації, стажування педагогічних працівників на підприємствах,  установах та організаціях;
  з) здійснення професійного навчання незайнятого населення;
и) організація виробничого навчання учнів, слухачів на виробництві та у сфері послуг;
і)  забезпечення заходів з охорони праці учнів, слухачів, працівників;
ї)  матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;
й) визначення структури і штатного розпису з урахуванням встановленого фонду заробітної плати;
         к) забезпечення належної якості професійного навчання та виховання учнів, слухачів;
    л) видача документів про освіту встановлених зразків
1.4. Відповідно до вимог пункту 157.15 статті 157 Податкового кодексу України до основної діяльності Центру також включається продаж виготовлених Центром товарів, виконання  робіт,  надання  послуг,  що є тісно пов'язаними з його основною діяльністю,  якщо ціна таких  товарів,  виконаних  робіт,  наданих послуг  є  нижчою  від  звичайної  або  якщо така ціна регулюється державою. 
До основних напрямів діяльності професійного аграрного ліцею може також належати надання платних послуг, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» та пов’язані з його основною статутною діяльністю, в тому числі послуги з вирощування, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції; виробництва та реалізації продукції громадського харчування, організації її споживання. Основними напрямами діяльності професійного аграрного ліцею (за Національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності) можуть бути:
01.11  Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;
01.13    Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів, бульбоплодів;
01.46   Розведення свиней;
01.47      Розведення свійської птиці;
01.50   Змішане сільське господарство;
10.11  Виробництво м’яса; 
10.12  Виробництва м’яса свійської птиці;
10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів , тортів і тістечок нетривалого зберігання.
Центр має навчальне господарство, що здійснює господарську діяльність з виробництва продукції, що пов’язана з біологічними процесами її вирощування, призначеної для споживання в сирому і переробленому вигляді (сільськогосподарське виробництво).
Центр займається виробництвом сільськогосподарської продукції, переробкою власно виробленої сільськогосподарської продукції та її реалізацією.
Штат працівників навчального господарства затверджується в межах штатного розпису центру директором.
При затвердженні штатного розпису навчального господарства, персонал якого утримується за рахунок доходів від його виробничої діяльності (коштів спеціального фонду) директор центру керується схемами посадових окладів та показниками, встановленими для віднесення до групи за оплатою праці робітників сільського господарства, а також штатними нормативами, що діють у галузі, в межах нормативного фонду заробітної плати, встановленого з цією метою.
Оплата праці у навчальному господарстві здійснюється згідно з вимогами постанови  Кабінету Міністрів України  від 30 серпня 2002 р.  № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказу Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» та інших нормативно-правових актів.
1.5.  Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту“ , “Про професійно-технічну освіту“, “ Про загальну середню освіту”, Положенням  про професійно – технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 № 1240, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999  №956, Порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 № 992, Положенням про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2000  №225, Положенням про організацію навчально–виробничого процесу у професійно – технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419,  нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, яке є його засновником, іншими нормативно-правовими актами України, а також цим Статутом.
Статут Центру розроблено відповідно до вимог законодавчих і нормативно-правових актів, зазначених у абзаці першому пункту 1.5 розділу 1 Статуту та вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу   України, Податкового  кодексу України, Бюджетного кодексу України, Кодексу законів про працю України, інших нормативно-правових актів та прийнятий на загальних зборах колективу Центру.
Міністерство освіти і науки здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту та приймає відповідні рішення в разі їх порушень.
Трудовий розпорядок у Центрі визначається правилами внутрішнього розпорядку, розробленими у відповідності до законодавства України.
1.6. Акредитований Центр може присвоювати випускникам третього ступеня професійно-технічної освіти, які завершили повний курс навчання,  освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” може здійснюватися тільки за напрямами, за якими проводиться підготовка робітників високого рівня кваліфікації.
1.7.  Згідно  з  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від 12.08.2005 р. 
№ 472 Мазурівському професійному аграрному ліцею Вінницької області змінено тип та найменування на ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “МАЗУРІВСЬКИЙ   АГРАРНИЙ   ЦЕНТР   ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ   ОСВІТИ». 
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “МАЗУРІВСЬКИЙ   АГРАРНИЙ   ЦЕНТР   ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ   ОСВІТИ» 
є правонаступником  Мазурівського професійного аграрного ліцею Вінницької області. 
1.8. Місце знаходження  Центру: 24106, Україна, Вінницька область, Чернівецький район, с. Мазурівка, вул. Польова, 1.  


2. Цивільна правоздатність Центру

2.1. Цивільні права та обов’язки (цивільна правоздатність) Центру виникає з моменту його створення (державної реєстрації) і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.
2.2. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, штамп, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням. Центр має право укладати цивільно-правові угоди.
2.3. Центр несе відповідальність перед особою, державою, суспільством за виконання функцій і завдань, що покладені на нього, життя і здоров’я учнів, працівників навчального закладу під час навчально-виробничого та навчально-виховного процесу, за порушення їх прав та інше, що передбачено законодавством України.
2.4. Центр може мати відділення, навчально-виробничі, навчально-комерційні, соціально-культурні, спортивно-оздоровчі та інші підрозділи, що діють на підставі положень, які розробляються Центром та затверджуються  керівництвом Центру за погодженням з трудовим колективом та регіональним органом управління освітою і наукою; утворювати в установленому порядку разом з іншими навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями навчально-виробничі комплекси, входити до асоціацій та інших об’єднань юридичних осіб. 
Відкриття відокремленого підрозділу Центру (філії, іншого підрозділу) провадиться у порядку, встановленому для створення професійно-технічних навчальних закладів. Рішення про відкриття відокремленого підрозділу Центру приймається Міністерством освіти і науки України за поданням місцевих органів виконавчої влади.
2.5. Центр проваджує діяльність,пов’язану з підготовкою кваліфікованих робітників та наданням інших освітніх послуг, після отримання ліцензії, а його відокремлені структурні підрозділи (філія, інший підрозділ) після проведення ліцензування з внесенням їх до ліцензії Центру. Ліцензія видається у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
2.6. З метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення професійно-практичної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, учнів, слухачів, Центр може укладати угоди із підприємствами, установами, організаціями та іншими суб’єктами господарювання.

3.Навчально-виробничий процес

3.1. Навчально-виробничий процес у Центрі - це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів та встановлених вимог.
Навчально-виробничий процес у Центрі ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних партій, громадських, релігійних організацій, на спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективів підприємств, установ та організацій і може включати природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загально-професійну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, а також виховну роботу з учнями, слухачами.
3.2. Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації осіб за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», а також підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за відповідним напрямом (спеціальністю), здійснюється за професіями, визначеними Центром згідно з Державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1117, Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та відповідно до отриманих ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг. 
3.3. Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання у Центрі визначаються робочим навчальними планами і програмами, які розроблені  Центром спільно з підприємствами-замовниками на основі типових навчальних планів і програм, а також, вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України  від  17  серпня 2002 р. № 1135. 
Інтегровані навчальні плани з підготовки на третьому ступені за освітньо-кваліфікаційними рівнями «кваліфікований робітник» та «молодший спеціаліст» затверджуються у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.
3.4. Здобуття професійно-технічної освіти у Центрі здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.
Центр самостійно обирає форми та методи організації навчально-виробничого процесу, а педагогічні працівники самостійно, з урахуванням основ педагогіки, визначають засоби і методи навчання та виховання учнів. 
У процесі професійно-практичної підготовки та в позаурочний час учні, слухачі Центру надають послуги населенню, виготовляють продукцію, товари широкого вжитку, що реалізуються в установленому порядку.
3.5. Учні, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно із здобуттям професії здобувати повну загальну середню освіту у Центрі або в іншому навчальному закладі.
Учні, які з певних причин не можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової загальної середньої освіти, а також ті, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати лише робітничу кваліфікацію з професій, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. 
У Центрі може здійснюватись допрофесійна підготовка учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Учні середньої загальноосвітньої школи, починаючи з 9 класу можуть поєднувати здобуття загальної середньої освіти з допрофесійною підготовкою у Центрі.
3.6. Прийом громадян на навчання до Центру здійснюється відповідно до державного замовлення та угод із юридичними і фізичними особами в межах ліцензованого обсягу згідно з правилами прийому, розробленими Центром на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013  № 499.
На третій ступінь професійно-технічної освіти зараховуються на основі конкурсного відбору особи з числа кращих, щодо оволодіння професією, учнів Центру, які завершили навчання на другому ступені і мають повну загальну середню освіту. Також, на третій ступінь професійно-технічної освіти можуть прийматися випускники інших професійно-технічних навчальних закладів, працюючі робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені і мають належний рівень кваліфікації з відповідної професії, повну загальну середню освіту та витримали конкурсний відбір.
Особи, які виявили бажання навчатися на третьому ступені професійно-технічної освіти, подають директору Центру відповідну заяву.
Директор Центру, з метою проведення відбору осіб для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти, створює конкурсну комісію та визначає порядок її роботи. Конкурсний відбір осіб на третій ступінь професійно-технічної освіти здійснюється за критеріями, що визначаються Центром за погодженням з управлінням освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, в основі яких мають бути: здібність, старанність та результати навчання на другому ступені.
Результати конкурсного відбору оформляються протоколом конкурсної комісії і затверджуються наказом директора Центру.
3.7. Навчальний рік у Центрі розпочинається, як правило, 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами.
Для деяких категорій учнів, слухачів, а також під час організації перепідготовки робітників і підвищення їх кваліфікації, заняття розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних груп, або в терміни, погоджені із замовниками кадрів.
Для учнів, які навчаються понад 10 місяців, встановлюються канікули загальною тривалістю 11 тижнів, як правило, 2 - у зимовий та 9-у літній періоди, для учнів, які навчаються 10 місяців, встановлюються канікули 2 тижні – у зимовий період.
3.8. Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.
Обліковими одиницями навчального часу є: 
а)  академічна година тривалістю 45 хвилин;
б) урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;
в) навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;
г) навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;
д) навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним планом;
є) навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.
Навчальний (робочий) час учнів в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється в залежності від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством України.
3.9. Навчальні групи теоретичної підготовки у Центрі комплектуються  чисельністю не більше 30 чоловік, а на третьому ступені професійно-технічної освіти не менше 12 чоловік.
Виробниче навчання проводиться у навчальних групах чисельністю не менше 12 чоловік, а на третьому ступені професійно-технічної освіти не менше 6 чоловік.
У разі організації професійної підготовки, професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників і молодших спеціалістів понад державне замовлення, що здійснюється за договорами з юридичними та фізичними особами, Центр може встановлювати чисельність учнів, слухачів у навчальних групах, нижчу за встановлену.
Навчальні групи для учнів з відповідними  вадами розвитку комплектуються згідно з законодавством України.
3.10. Визначення навчальних досягнень учнів, слухачів Центру здійснюється за діючими критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах та заносяться до журналів обліку теоретичного і виробничого навчання.
3.11. Перелік форм контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів та критерії їх кваліфікаційної атестації встановлюються робочими навчальними планами.
З метою визначення рівня професійної підготовленості учнів, слухачів на окремих етапах професійно-практичної підготовки проводиться проміжна кваліфікаційна атестація, за наслідками якої присвоюється відповідна робітнича кваліфікація (розряд, клас, категорія).
Особи, які з різних причин не завершили повного навчального курсу, але за результатами проміжної кваліфікаційної атестації здобули відповідну кваліфікацію, мають право на достроковий випуск і одержання свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації встановленого зразка.
3.12. Навчання у Центрі завершується державною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.1998 № 201/469 та Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р.  № 956.
До складання державної кваліфікаційної атестації допускаються учні, слухачі, які закінчили повний курс навчання і мають навчальні досягнення не нижче 4 балів з професійно-практичної підготовки та усіх навчальних предметів, що входять у додаток до диплому (свідоцтва) кваліфікованого робітника.
3.13. Випускникам, які завершили навчання на другому  ступені професійно-технічної освіти, успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної кваліфікації (розряду, класу, категорії) і видаються дипломи, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України
Випускникам, які закінчили відповідний курс навчання в акредитованому Центрі може присвоюватися освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за відповідним напрямом (спеціальністю), з якого також здійснюється підготовка робітників високого рівня кваліфікації та видаватись диплом державного зразка.
3.14. Диплом кваліфікованого робітника або молодшого спеціаліста з відзнакою видається випускникам Центру, які мають не менше 75 відсотків навчальних досягнень високого (IV) рівня (10, 11, 12 балів) з усіх предметів та професійно-практичної підготовки, а з решти предметів, що входять у додаток до диплома, достатнього (III) рівня (не нижче 8 балів) і за результатами державної кваліфікаційної атестації мають високий (IV) рівень (10, 11, 12 балів) та зразкову поведінку.
3.15. Учням, слухачам, які не завершили повного курсу навчання у Центрі, але за результатами  проміжної  кваліфікаційної  атестації  їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, одержують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка. 
Особам, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка встановленого зразка.
3.16. Випускникам, які навчалися з професій, пов'язаних з роботами на об'єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом з дипломом видається посвідчення про допуск до роботи на цих об'єктах.
3.18. За зразкове ставлення до навчання й виняткові його результати випускник Центру, який здобув повну загальну середню освіту, може бути нагороджений золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» в порядку, встановленому  Міністерством освіти і науки України. 
Річне оцінювання та державна підсумкова атестація учнів із загальноосвітніх предметів проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого  наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008  № 94,  пунктів 3.8, 3.9 Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи  загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 р.   № 319.
Особам, які навчалися у групах із здобуттям повної загальної середньої освіти, але не завершили повного курсу навчання, видається довідка (табель) про навчальні досягнення з загальноосвітніх предметів встановленого зразка.
3.19. Науково-методичне забезпечення навчального процесу у Центрі здійснює методична служба, яка включає педагогічну та науково-методичну ради, предметні, циклові, методичні комісії та інші об'єднання педагогічних працівників.
3.20. Мова навчання у Центрі визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.

4. Статус учнів і слухачів Центру.

4.1.Учні Центру - це випускники основної чи старшої загальноосвітньої школи або особи, які завершили повний курс навчання на другому ступені професійно-технічної освіти, зараховані до цього Центру на навчання за програмами ступеневої професійно-технічної освіти.
4.2. Слухачі Центру - це особи, зараховані до Центру на навчання за програмами професійно-технічного навчання, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.
4.3. Учні Центру мають право продовжувати навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти на основі одержаної раніше кваліфікації з відповідної професії та за результатами конкурсного відбору.
4.4. Права і обов'язки учнів, слухачів Центру визначаються законодавством України та цим Статутом.
4.5. Учні, слухачі Центру мають право на:
а)  належні умови навчання за обраною професією;
б) матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
в)  навчання професії за індивідуальною програмою;
г) безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами Центру;
ґ) матеріальну допомогу;
д) оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством України;
е) безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;
є) щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;
ж) безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, що не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією;
з) додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
и) продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до укладеної з Центром угоди, у тому числі і на контрактній основі;
і) направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;
ї) участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
й) особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні і вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, одержання стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;
к) участь в об'єднаннях громадян;
л) безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
м) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь та гідність;
н) пільговий проїзд у транспорті в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
4.6. Відволікання учнів, слухачів Центру за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України. 
4.7.    Учні, слухачі Центру зобов'язані:
а)  дотримуватись законодавства України, моральних та етичних норм;
б)  виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок;
в)   систематично і досконало оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний та громадянський рівень;
г)  відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;
д)  дотримуватись вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку Центру;
е)  виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій;
є)  дотримуватись правил охорони праці під час практичного навчання і виробничої практики;
ж)  бережно ставитись до обладнання, засобів навчання, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі.
4.8. Збитки, що навмисно заподіяні учнями, слухачами Центру підприємству, установі, організації, тощо, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства України.
4.9. За невиконання обов'язків і систематичне порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку Центру, до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу як попередження, догана, відрахування з навчального закладу. Заходи впливу до учня, слухача Центру застосовуються на підставі подання класного керівника, викладача, майстра виробничого навчання або інших педагогічних працівників та оформлюються наказом керівника Центру.
Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з  Центру визначається Статутом  та правилами внутрішнього розпорядку.
4.10. Учень, слухач може бути відрахований з Центру за:
а)   власним бажанням; 
б)  низький рівень навчальних досягнень, незадовільну поведінку;
в)  невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;
г)  вироком суду, що набрав законної сили;
д)  грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку Центру;
е)  станом здоров'я;
є)  переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад.
Учень, слухач при відрахуванні з Центру може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.
4.11. За досягнення високих результатів у навчанні та в оволодінні професією, спеціальністю, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення застосовуються форми морального та матеріального заохочення учнів, слухачів: подяка, грамота, почесна грамота, нагородження цінним подарунком, занесення на дошку пошани, преміювання.
Для матеріального заохочення учнів, слухачів у Центрі створюються в установленому порядку фонди матеріального заохочення, які формуються за рахунок коштів бюджету, доходів від виробничої діяльності та залучення коштів підприємств, установ, організацій, громадян.
4.12. Час навчання у Центрі зараховується до трудового стажу учня, слухача, у тому числі до безперервного і до стажу роботи за спеціальністю, що дає право на пільги, встановлені для відповідної категорії працівників, якщо перерва між днем закінчення навчання і днем зарахування на роботу за одержаною професією не перевищує трьох місяців.
Випускникам Центру денної форми навчання, які навчалися 10 і більше місяців, надається оплачувана відпустка підприємством, установою, організацією протягом перших трьох місяців роботи в ньому. Тривалість щорічної основної відпустки випускників віком до 18-ти років становить 31 календарний день, випускників віком понад 18 років - відповідно до встановленої на підприємстві для робітників відповідної професії, спеціальності, посади.
Випускникам, які навчалися за денною формою навчання менш ніж 10 місяців, час навчання зараховується до трудового стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.
Випускникам, які навчалися за державним замовленням, держава гарантує надання першого робочого місця відповідно до одержаної професії згідно з законодавством України.
Інші питання соціального захисту учнів, слухачів Центру регулюються законодавством України.
4.13. Учню Центру видається учнівський квиток встановленого зразка.

5. Педагогічні працівники  Центру 

5.1. Перелік посад педагогічних працівників Центру, їх права, обов'язки, відповідальність та соціальні гарантії визначаються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України „Про освіту ”, ,,Про професійно-технічну освіту”, Положенням про професійно-технічний навчальний заклад та іншими нормативно-правовими актами України.
5.2. Педагогічною діяльністю у Центрі займаються особи, які мають відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан яких дає змогу виконувати обов'язки педагогічного працівника.
На посади педагогічних працівників Центру можуть призначатися фахівці виробництва, сфери послуг, які мають вищу освіту і здобули відповідну психолого-педагогічну підготовку.
Вимоги до педагогічних працівників Центру визначаються кваліфікаційними характеристиками, що затверджуються в установленому порядку. Рівень професійної кваліфікації педагогічних працівників, які забезпечують професійно-практичну підготовку за конкретною робітничою професією, має бути, як правило, вищий від встановленого навчальним планом. 
Навчальний процес на третьому ступені Центру здійснюють, як правило, викладачі першої та вищої категорії, старші викладачі, викладачі-методисти, майстри виробничого навчання І категорії. 
Центр може залучати до педагогічної роботи на третьому ступені професійно-технічної освіти спеціалістів виробництва, науково-педагогічних працівників, науковців на умовах сумісництва чи погодинної оплати праці у порядку встановленому законодавством України.
5.3. Для визначення відповідності педагогічного працівника Центру займаній посаді, рівня його кваліфікації проводиться атестація. Періодичність обов'язкової атестації та порядок її проведення встановлюються Міністерством освіти і науки України.
Рішення атестаційної комісії є підставою для встановлення педагогічному працівникові відповідної категорії, присвоєння педагогічного звання або звільнення його з роботи в порядку, передбаченому законодавством України.
5.4.    Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Центру директор, у порядку визначеному законодавством України.
Педагогічні працівники Центру приймаються на роботу шляхом укладання з ними трудових договорів, у тому числі контрактів, згідно із законодавством України.
5.5. Педагогічні працівники Центру мають право на:
а) належні умови та оплату праці відповідно до її кількості та якості, кінцевих результатів та законодавства України;
б) щорічну основну відпустку тривалістю не менше 42 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
в) пенсію за вислугу років при наявності стажу безперервної педагогічної роботи згідно законодавства України;
г) матеріальне, житлово-побутове, медичне та соціальне забезпечення відповідно до встановлених норм і пільг;
ґ) користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою базою Центру відповідно до його призначення;
д) підвищення кваліфікації, стажування та перепідготовку;
е) захист професійної честі та гідності;
є) участь у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань діяльності Центру, а також його структурних підрозділів і внесення пропозицій адміністрації Центру.
5.6. Працівники Центру зобов'язані:
а)  постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
б)  настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;
в)  сприяти зростанню престижу Центру;
г)  дбайливо ставитись до майна Центру;
ґ)  дотримуватись технологічної дисципліни, вимог охорони праці та виробничої санітарії;
д)  виконувати вимоги Статуту та правила внутрішнього розпорядку.
5.7. Педагогічні працівники Центру несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора