A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний професійно - технічний навчальний заклад "Мазурівський аграрний центр професійно-технічної освіти"

Статут: частини 6-8

Статут: частини 6-8

6. Загальне управління   Центром

6.1. Управління Центром здійснюється Міністерством освіти і науки відповідно до повноважень, визначених законодавством  України та іншими нормативно-правовими актами. 
Центр виконує рішення інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, що не суперечать законодавству України.
6.2. Керівництво діяльністю Центру здійснює директор, який призначається на посаду за результатами конкурсу шляхом укладення з ним контракту Міністерством освіти і науки України у відповідності із законодавством України, а у випадку делегування місцевим органам виконавчої влади окремих функцій з управління підпорядкованими Міністерство освіти і науки, державними професійно-технічними навчальними закладами – Вінницькою обласною державною адміністрацією.
Контракт з директором Центру може  бути  розірваний на  підставах,  установлених  законодавством України,   а   також передбачених у контракті. При цьому розірвання контракту з ініціативи Міністерства освіти і науки України або директора Центру повинно провадитися з урахуванням гарантій, встановлених законодавством України. 
При розірванні контракту  на  підставах,  встановлених  у контракті, але не передбачених  законодавством України,  звільнення провадиться згідно з пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України, про що робиться відповідний запис  у  трудовій книжці директора. 
На директора Центру, який уклав контракт відповідно до Положення  про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. № 203, повністю поширюються  пільги  та  компенсації, встановлені законодавством України у разі вивільнення. 
Спори між сторонами контракту  розглядаються  у  порядку, встановленому законодавством України. 
6.3. Директор Центру:
а) організовує навчально-виробничий, навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;
б) діє від імені Центру, представляє його в усіх установах, організаціях і підприємствах,  відкриває в банках рахунки;
в) в установленому порядку персонально відповідає за результати діяльності Центру; 
г) приймає на посади та звільняє з посад працівників Центру, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов'язки, формує педагогічний колектив;
ґ) створює необхідні умови для методичної та творчої роботи педагогічних працівників, навчання учнів і слухачів, використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;
д) видає в межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, учнів і слухачів Центру та застосовує передбачені законодавством стягнення;
е) розробляє в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис та чисельність працівників Центру;
є) встановлює премії і доплати до посадових окладів і ставок заробітної плати працівників Центру за конкретні результати праці;
ж) забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання праці і виховання;
з) разом із замовниками робітничих кадрів забезпечує учнів під час виробничого навчання та виробничої практики на виробництві спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту.
Органи управління професійно-технічної освітою можуть делегувати директору Центру й інші повноваження, що визначаються контрактом.
Директор Центру щорічно звітує перед загальними зборами колективу Центру.
6.4. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Центру  є загальні збори (конференція) колективу Центру, які правомочні приймати рішення у межах своїх повноважень за участю не менш як двох третин від кількості працівників. Загальні збори колективу Центру скликаються не менше одного разу на рік.
6.5. Загальні збори колективу Центру уповноважені:
а) приймати Статут Центру та вносити пропозиції щодо змін та доповнень до нього;
б) брати участь у визначенні основних напрямів діяльності та розвитку Центру, підвищення якості і ефективності підготовки робітничих кадрів, залучення додаткових коштів на зміцнення матеріально-технічної бази Центру;
в) вносити пропозиції щодо кандидатур на посаду директора Центру;
г) вносити пропозиції щодо представників до складу конкурсних комісій при заміщенні вакантної посади директора Центру;
ґ) обговорювати правила внутрішнього розпорядку та вносити відповідні пропозиції;
д) обирати комісію з трудових спорів;
е) заслуховувати щорічний звіт директора Центру;
є) приймати колективну угоду.
6.6. Рішення загальних зборів (конференції) колективу Центру вважається прийнятим якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на них. Рішення загальних зборів (конференції) колективу Центру має дорадчий характер.
6.7. У Центрі можуть утворюватися й інші органи громадського самоврядування.
6.8. Наказом директора створюється педагогічна рада, яка розглядає питання організації та здійснення навчально-виробничого та виховного процесу, головою якої є директор Центру.
6.9. У Центрі забезпечується ведення діловодства в установленому порядку, здійснення звітності за результатами своєї діяльності, подання статистичної та інших передбачених відомостей у встановлені терміни.

7. Фінансування та матеріально-технічна база 

7.1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення  Центру визначаються Бюджетним кодексом України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України.
Фінансування професійно-технічної підготовки робітників, соціальний захист учнів, слухачів та педагогічних працівників Центру, у межах обсягів державного замовлення, здійснюється на нормативній основі за рахунок коштів державного бюджету або місцевого бюджету (оплата послуг з підготовки кваліфікованих   робітників  на  умовах  державного замовлення,  видатки на що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті). 
Центр є неприбутковим закладом. Кошти Центру, одержані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом, не вважаються прибутком і не оподатковуються. Від оподаткування звільняються доходи Центру, отримані від виготовлення та реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг), пов'язані з їх основною, статутною діяльністю.
7.2. Обсяги бюджетного фінансування Центру не можуть зменшуватися або припинятися за наявності інших джерел фінансування.
7.3.Додаткові джерела фінансування Центру визначаються Законами України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, іншими нормативно-правовими актами України.
7.4. Додатковими джерелами фінансування є:
а) кошти одержані за первинну професійну підготовку понад державне замовлення, професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників відповідно до укладених договорів з юридичними та фізичними особами в межах ліцензованих обсягів, в тому числі підготовку і перепідготовку робітників та спеціалістів за замовленнями служб зайнятості населення;
б) плата за надання додаткових освітніх послуг; 
в) доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, цехів та надання інших послуг населенню;
ґ) дотації з місцевих бюджетів;
д) валютні надходження;
е) добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих  громадян;
є) кошти, що отримані Центром за надання платних послуг, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до частини другої статті 85 Бюджетного кодексу України Центр протягом бюджетного періоду може отримувати кошти на його функціонування одночасно з  різних  бюджетів,   коли  такі  видатки  здійснюються  за  рішенням відповідної місцевої ради за рахунок  вільного  залишку  бюджетних коштів  або перевиконання  дохідної  частини  загального  фонду місцевого  бюджету  за  умови  відсутності  заборгованості  такого бюджету  за захищеними статтями видатків протягом року на будь - яку дату.
7.5. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів  Центру, метою якого не є одержання прибутку, для здійснення освітньої, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.
7.6. Кошти, що надходять Центру від здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом, є коштами спеціального фонду державного або місцевого бюджетів, що спрямовуються на видатки згідно із кошторисом, затвердженим в установленому порядку. 
7.7. П'ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів Центру направляється на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.
7.8. Для забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітничих кадрів та молодших спеціалістів Центр має відповідну навчально-матеріальну базу та земельну ділянку відповідно до паспортів, технічної документації, актів права власності тощо. Приміщення і споруди Центру обладнані відповідно до діючих нормативів і санітарних норм та експлуатуються згідно з вимогами охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.
7.9. Об'єкти права власності: навчально-виробничі, побутові, культурно-освітні, оздоровчі, спортивні будівлі та споруди, житло, комунікації, обладнання, засоби навчання, транспортні засоби та інше майно Центру є державною власністю, що закріплене Міністерством освіти і науки за Центром, і перебуває у оперативному управлінні Центру.
Функції управління майном, закріпленим за Центром, контроль за ефективністю його використання і збереження здійснює Міністерство освіти і науки.
7.10.    Центр несе відповідальність перед Міністерством освіти і науки за збереження та використання за призначенням закріпленого за ним майна.
7.11. Суб'єкти господарювання мають право передавати безкоштовно Центру техніку, обладнання, матеріали, будівлі, споруди, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, а також фінансові ресурси, у порядку, визначеному законодавством.
8. Міжнародне співробітництво

8.1. Центр має право укладати договори про співробітництво, встановлювати відповідно до законодавства України прямі зв'язки з                                      навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
8.2. Центр має право відповідно до законодавства України здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на основі договорів, укладених ним з іноземними юридичними і фізичними особами, а також мати власний валютний рахунок.
8.3. Центр користується податковими, митними та іншими пільгами згідно із законодавством України.
8.4. Валютні і матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються Центр для забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора